پیوستن انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی،مدیریت ، اقتصاد و حسابداری سوئد